รายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ "สุดยอดคนเก่ง เด็กเอกชนไทย" ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555
แข่งขันระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2555 ณ จังหวัดขอนแก่น 
ผลการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
เอแมท ประเภท ทีม ม.1-ม.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  กิจกรรม เอแมท ระดับชั้น ม.1-ม.3  ประเภท  ( / ) ทีม  2  คน
รายละเอียดนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน คะแนน อันดับที่ เหรียญ
เขตพื้นที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล โรงเรียน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล
อุดร 1 เด็กหญิง พรสรวง เรืองศรีศุภพงศ์ เซนต์เมรี่ นางสาว สุดารัตน์ เหลาทอง 70 2 เงิน
  เด็กหญิง กฤติกา บุรีเพีย              
เอแมท ประเภท เดี่ยว ม.4-ม.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  กิจกรรม เอแมท ระดับชั้น ม.4-ม.6  ประเภท  ( / ) เดี่ยว
รายละเอียดนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน คะแนน อันดับที่ เหรียญ
เขตพื้นที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล โรงเรียน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล
อุดร 1 นางสาว อัญญดา วงษ์นิล เซนต์เมรี่ นาง กาญจนา ทัศนะโสภณ 75 3 เงิน
Sudoku ประเภท ทีม ป.1-ป.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  กิจกรรม Sudoku ระดับชั้น ป.1-ป.6  ประเภท  ( / ) ทีม  2  คน
รายละเอียดนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน คะแนน อันดับที่ เหรียญ
เขตพื้นที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล โรงเรียน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล
อุดร 1 เด็กหญิง ปนัสยา ชีวะเกรียงไกร เซนต์เมรี่ นางสาว นฤปกรรณ์ สุวรรณ 95 2 ทอง
  เด็กหญิง ณัฐณิชา คำชาย              
Sudoku ประเภท เดี่ยว ม.4-ม.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  กิจกรรม Sudoku ระดับชั้น ม.4-ม.6  ประเภท  ( / ) เดี่ยว
รายละเอียดนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน คะแนน อันดับที่ เหรียญ
เขตพื้นที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล โรงเรียน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล
อุดร 1 นางสาว บุญพิทักษ์ ปรีชา เซนต์เมรี่ นาง จันทร์จิรา สาริศรี 100 1 ทอง
คณิตศาสตร์โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  กิจกรรม  คณิตศาสตร์โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-ป.6  ประเภท ( / ) ทีม 2 คน
รายละเอียดนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน คะแนน อันดับที่ เหรียญ
เขตพื้นที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล โรงเรียน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล
อุดร 1 เด็กหญิง ชนานันท์  ยอดประสิทธิ์ เซนต์เมรี่       85.00 4 ทอง
  เด็กหญิง ทรายเสม็ด   บัวพา              
คณิตศาสตร์โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  กิจกรรม  คณิตศาสตร์โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1-ม.3  ประเภท ( / ) ทีม 2 คน
รายละเอียดนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน คะแนน อันดับที่ เหรียญ
เขตพื้นที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล โรงเรียน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล
อุดร 1 เด็กหญิง อรนิชา ดำกลิ่น เซนต์เมรี่       98.00 1 ทอง
  เด็กหญิง สุภัสสร เชี่ยวขจร              
คณิตศาสตร์โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  กิจกรรม  คณิตศาสตร์โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4-ม.6  ประเภท ( / ) ทีม 2 คน
รายละเอียดนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน คะแนน อันดับที่ เหรียญ
เขตพื้นที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล โรงเรียน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล
อุดร 1 นางสาว ฐิติพร  เหล็กกล้า เซนต์เมรี่       88.00 1 ทอง
  นางสาว  ลักษิกา ปาระแก้ว              
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  กิจกรรม  คิดเลขเร็ว  ระดับชั้น ป.1-ป.3  ประเภท ( / ) เดี่ยว
รายละเอียดนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน คะแนน อันดับที่ เหรียญ
เขตพื้นที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล โรงเรียน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล
อุดร 1 เด็กหญิง เปรมิกา ศักดิ์สง่าวงษ์ เซนต์เมรี่ นางสาว รัตนา นาคนิศร 20 12 เข้าร่วม
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ กิจกรรม คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประเภท ( / ) เดี่ยว
รายละเอียดนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน คะแนน อันดับที่ เหรียญ
เขตพื้นที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล โรงเรียน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล
อุดร 1 เด็กหญิง ภาณิตา หมื่นหน้า เซนต์เมรี่       64.00 5 ทองแดง
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ กิจกรรม คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประเภท ( / ) เดี่ยว
รายละเอียดนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน คะแนน อันดับที่ เหรียญ
เขตพื้นที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล โรงเรียน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล
อุดร 1 นางสาว ธนวรรณ์ เครือชารี เซนต์เมรี่       98.00 1 ทอง
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  กิจกรรม โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6  ประเภท  ( / ) ทีม  3  คน
รายละเอียดนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน คะแนน อันดับที่ เหรียญ
เขตพื้นที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล โรงเรียน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล
อุดร 1 เด็กหญิง พิศลยา  ศรีขจรเกียรติ เซนต์เมรี่ นาย เกรียงไกร พัสดร 61.50 14 ทองแดง
  เด็กหญิง อาภาพร คงกล้า   นางสาว สุดารัตน์ เหลาทอง      
  เด็กหญิง บุญสิกา กิตติศรีอนนัต์              
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ กิจกรรม โครงงานคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประเภท ( / ) ทีม 3 คน
รายละเอียดนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน คะแนน อันดับที่ เหรียญ
เขตพื้นที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล โรงเรียน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล
อุดร 1 เด็กหญิง เกษรารัตน์ หนูแก้ว เซนต์เมรี่       90.80 1 ทอง
  เด็กหญิง วรรณภรณ์ ด่านศิริ              
  เด็กหญิง วรรณวนัช แอบอิง              
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ กิจกรรม โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประเภท ( / ) ทีม 3 คน
รายละเอียดนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน คะแนน อันดับที่ เหรียญ
เขตพื้นที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล โรงเรียน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล
อุดร 1 นางสาว ปวีณ์นุช ฐิติกานต์กุล เซนต์เมรี่       95.30 1 ทอง
  นางสาว พิชาพัชร รัตวร              
  นางสาว สิริพร จิรภาสสกุลชัย              
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6  ประเภท  ( / ) เดี่ยว
รายละเอียดนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน คะแนน อันดับที่ เหรียญ
เขตพื้นที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล โรงเรียน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล
อุดร 1 นางสาว ณัฐสุดา สุทธิบริบาล เซนต์เมรี่       75 2 เงิน
สรุปเหรียญ เหรียญทอง     8    เหรียญ
เหรียญเงิน     3     เหรียญ
เหรียญทองแดง  2  เหรียญ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 รวม 6 รายการ
กลับไปดูรายการอื่น ๆ