Home

โทรศัพท์ : 042-221346 Email : stmary@st-mary.ac.th


โรงเรียนเซนต์เมรี่   ตั้งอยู่  129  ถ.นิตโย  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  รหัสไปรษณีย์  41000  ตั้งขึ้นเมื่อ   พ.ศ.2504   โดยเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2504 บริหารงานโดยนักบวชหญิง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  (ซิสเตอร์ซาเลเซียน)  อาคารเรียนหลังแรกเป็นตึกชั้นเดียว  เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน จำนวน 160  คน ครู จำนวน 6 คน

ปัจจุบันโรงเรียนเซนต์เมรี่   เปิดเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอุนบาล  อนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มีครูทั้งหมด  127  คน  พนักงานบริการ 1 คน   นักเรียน  2404 คน  มีซิสเตอร์อุษณีษ์ ธีระพัชรรังษี  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์เมรี่  คนปัจจุบัน


ปรัชญาของโรงเรียน

“ ทุกคนมีส่วนดีที่พัฒนาได้  และมีพันธกิจชีวิตที่ต้องบรรลุเป้าหมาย ”

คติพจน์

“ คุณธรรม – นำความรู้– สู่องค์ความดีนิรันดร์ ”

สีประจำโรงเรียน

“ ชมพู – ฟ้า ”

โลโก้โรงเรียน


เอกลักษณ์โรงเรียนเซนต์เมรี

1. โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมตามวิถีจิตซาเลเซียน  SALASIAN PREVENTIVE SYSTEM

2. บริหารงานโดยนักบวชคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

3. จัดการศึกษาอบรมแก่เยาวชนหญิงด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ตามระบบป้องกันของนักบุญยอร์น บอสโก

4. จัดบรรกาศในโรงเรียนให้เป็นเหมือนบ้านที่อบอุ่นปลอดภัย เป็นโรงเรียนที่ให้การศึกษาและสถานที่อบรมจิตใจ

อัตลักษณ์นักเรียน

1. ขยัน

2. ศรัทธา

3. ร่าเริง