Home

โทรศัพท์ : 042-221346 Email : stmary@st-mary.ac.th

ฝ่ายวิชาการ อาคารสถานที่ นโยบายและแผน ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายกิจการนักเรียน ธุรการและการเงิน

ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ

อธิการิณี/แทนผู้รับใบอนุญาต

ซิสเตอร์สุรนารี วิเจียร

หัวหน้าระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ซิสเตอร์อุษณีษ์ ธีระพัชรรังษี

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ซิสเตอร์ดาริณี หมั้นทรัพย์

ซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร

รองอธิการ/ผู้จัดการ

นายฉัตรชัย หว้านเครือ

รองผู้อำนวยการ/ฝ่ายกิจการนักเรียน

ซิสเตอร์วิภา ปิ่นนพเกล้า

เหรัญญิก

ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง

หัวหน้าระดับประถมศึกษาตอนต้น

ซิสเตอร์บานเย็น  ดวงมาลา

รับผิดชอบร้านอาหาร/สอนคำสอน

ป.1/2 ม.1/1 ป.1/1 ป.1/3 ม.1/2 ม.1/3 ป.2/2 ป.2/1 ป.2/3 ป.3/2 ป.3/1 ป.3/3 ป.4/2 ป.4/1 ป.4/3 ป.5/2 ป.5/1 ป.5/3 ป.6/2 ป.6/1 ป.6/3 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3

ระดับอนุบาล

ระดับประถม

ระดับมัธยม

ตอ.1/1ตอ.1/2อ.1/1อ.1/2อ.1/3อ.2/1อ.2/2อ.2/3อ.3/1อ.3/2อ.3/3ป.5/4ป.6/4ป.1/4ป.2/4ป.3/4ป.4/4อ.3/4อ.1/4อ.2/4

รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าระดับอนุบาล

ซิสเตอร์ฐนชา โสทน

หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นโยบายและแผน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคลากร อาคารสถานที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน ธุรการและการเงิน ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน